Resistant Minds | Grundkurs i Positiv Psykologi
17124
page-template-default,page,page-id-17124,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-3,qode-theme-ver-14.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Grundkurs i Positiv Psykologi

Psykisk hälsa – Mer än bara avsaknaden av psykisk ohälsa

Världshälsoorganisationen WHO beskriver hälsa i allmänhet som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och alltså inte en direkt motsats till ohälsa (WHO, 2001). Hälsa enligt WHO betyder inte frånvaron av det som får oss att må dåligt utan istället närvaron av det som får oss att må bra. Av detta kan man dra slutsatsen att psykisk hälsa är en del av den allmänna hälsan, att psykisk hälsa är mer än frånvaro av sjukdom och att psykisk hälsa direkt kan sammankopplas med fysisk hälsa.

Psykisk ohälsa och psykisk hälsa är nämligen inte fram och baksida av samma mynt. Frånvaron av symptom på psykisk ohälsa ger inte automatiskt en god psykisk hälsa. Det är inte ens samma system i hjärnan som ligger bakom psykiskt lidande som psykiskt välmående, och ändå betraktar vi psykisk hälsa som en linjär motpol till psykisk ohälsa.

Den kliniska psykologin har sedan andra världskriget utvecklat många effektiva behandlingsmetoder för symptomlindring parallellt med att vi under samma period fått tillgång till allt effektivare psykofarmaka. Trots dessa stora landvinningar försämras ändå vårt psykiska mående år efter år. Märkligt, eller hur?

Men tänk om det nu inte är närvaron av lidande som orsakar problemen utan istället frånvaron av välmående? Om så är fallet har vare sig den kliniska psykologin eller farmakologin idag ett svar på hur vi ska kunna bryta den negativa trenden med allt mer frekvent måendesvikt hos befolkningen. Då måste vi vända oss till andra forskningsdomäner för att finna de insatser som har största effekt avseende att stärka den psykiska hälsan.

Positiv psykologi – vetenskapen om välmående och lycka

Positiv psykologi är ett snabbt växande vetenskapligt område som studerar positiva medvetandetillstånd såsom lycka och subjektivt välbefinnande. Eller the science of wellbeing and happiness som området kallas på engelska. Forskningen fokuserar på hälsofrämjande faktorer istället för det som hittills varit vanligast inom psykologin, nämligen faktorer som orsakar ohälsa.

Martin Seligman är en tongivande amerikansk professor i psykologi som kan sägas vara en av förgrundsfigurerna och grundarna av denna vetenskapliga disciplin. Professor Seligman har genom åren forskat om skiftande ämnen såsom depression, inlärd hjälplöshet, optimism och gränserna för vad en människa kan förändra. Under de senaste 30 åren har hans fokus legat på vad som numera kallas för Positiv Psykologi. I grova drag kan man säga att positiv psykologi handlar om de faktorer som påverkar människans välbefinnande och lycka.

Bakgrunden till att Martin Seligman började intressera sig för detta ämne är att han upptäckte att en stor del av psykologin enbart var fokuserad på att förstå människors problembeteenden såsom ångest, depression, fobier etc. Han menar att en alldeles för liten del av den psykologiska forskningen är inriktad på att förstå vad det är som skapar välbefinnande och gör människor motståndskraftiga mot psykisk ohälsa.

Tycker du efter den här korta introduktionen att Positiv Psykologi låter som något du skulle vilja lära dig mer om? Börja då med att kika på en kostnadsfri miniföreläsning (Längd = 30 min) i ämnet genom att klicka här!

Tillämpad positiv psykologi – verktyg för en förbättrad psykisk hälsa

Upplevelser av mening, prestation, relationer och samarbete är för många av oss mycket starka drivkrafter. Det finns idag väl beprövade och evidensbaserade metoder för att ge positiva känslor och upplevelser mer utrymme i livet och på det sättet underlätta för oss att nå de högt värderade och meningsfulla mål vi har satt upp eller strävar mot. Den här grundkursen i Positiv Psykologi ger dig inte bara ett teoretiskt perspektiv på ämnet utan även ett upplevelsebaserat perspektiv där du får en möjlighet att tillämpa ett antal evidensbaserade interventioner i din vardag. Du får under kursen ta del av verktyg och metoder som bidrar till bättre prestation och högre välbefinnande.

Du får under kursen bland annat lära dig om:

  • Definitioner och begrepp kring psykisk hälsa och välmående
  • Skattningsskalor för psykologiskt välmående
  • Funktionen av positiva emotioner
  • Neurobiologi och dess koppling till välmående
  • Evidensbaserade interventioner för ett ökat välmående
  • Styrkebaserat arbete
  • Värderad riktning
  • Flow
  • Målbildsvisualisering
  • Optimism

Vår grundkurs i Positiv Psykologi är en distansutbildning där du använder vår onlinebaserade lärplattform för att få tillgång till de föreläsningar, powerpointmaterial, litteraturlistor, övningsuppgifter och mycket mer som ingår i kursen.

Du har tre månader på dig att slutföra utbildningen och du avslutar denna genom att göra ett kunskapstest/prov som vid godkänt resultat ger dig en diplomering från Resistant Minds.

Grundkursen i Positiv Psykologi kostar 1500 Kr och du beställer den genom att klicka på nedanstående symbol.

Är ni intresserade av att få vår kurs i Positiv Psykologi som en arbetsplatsförlagd utbildning? Kontakta oss för en offert på: kund@resistantminds.se