1.1 Vem ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter?

Resistant Minds HB (969677-5825) är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med oss och vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

Resistant Minds är ytterst ansvariga för behandling av personuppgifter insamlade i samband med verksamhet som genomförts med någon av våra samverkansparter, exempelvis med någon av våra samarbetsorganisationer.

1.2 Laglig grund

Dataskyddsförordningen föreskriver att all behandling av personuppgifter måste ha ett tydligt ändamål och ska vila på laglig grund.

I de fall du anmäler dig till en kurs, utbildning eller annat arrangemang hos oss ingår du ett avtal, vilket gör att vi även kan behandla dina personuppgifter utifrån den lagliga grunden avtal.

Kursadministration

Resistant Minds behandlar personuppgifter för att administrera kursverksamhet och kommunicera med registrerade deltagare. Denna personuppgiftsbehandling sker med stöd av den rättsliga grunden avtal.

Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till Resistant Minds. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan följden bli att du inte kan delta i utbildningsverksamheten.

1.3 Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi behandlar och lagrar personuppgifter du lämnar till oss när du registrerar dig för deltagande i bildande verksamhet, exempelvis till en kurs, en studiecirkel, en utbildning eller för att delta i ett av våra arrangemang. Registrering kan bland annat ske via föranmälan i våra webbformulär, via telefon eller i samband med en verksamhet som du närvarar vid.

Vi kan även komma att hämta data från andra källor, t.ex. publikt tillgängliga personregister som SPAR, samt register som används för kreditbedömning.

Vi behandlar och lagrar också personuppgifter som du skickat till oss i samband med rekrytering.

Våra webbsidor använder cookies och liknande tekniker som samlar in information från din webbläsare. När du besöker vår hemsida resistantminds.se behandlar vi personuppgifter om webbläsarinställningar och teknisk information om din enhet samt användargenererade data, exempelvis klick och besökshistorik.

1.4   Vad använder vi personuppgifterna till?

Personuppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, administrera ditt kursdeltagande, ge dig god service samt för direkta marknadsföringsändamål kopplat till vår verksamhet. Det senare kan du när som helst välja att avsäga dig.

Resistant Minds behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande.

1.5 Lagringstid

Som huvudregel sparas personuppgifter för de ändamål som angetts ovan under det verksamhetsår en registrerad deltar i vår verksamhet och i upp till 24 månader därefter.

Resistant Minds kan dock komma att spara vissa personuppgifter längre på beslut, begäran eller riktlinjer från myndighet. Vid rekrytering sparar vi dina personuppgifter upp till sex månader efter avslutad rekrytering.

Resistant Minds är även skyldiga att lagra, vilka innehåller personuppgifter, i sju år enligt bokföringslagen (1999:1078).

Vi raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns någon rättslig grund att behandla.

1.6  Vem behandlar personuppgifterna?

Resistant Minds lämnar inte ut dina personuppgifter eller säljer dem till tredje part.

Personuppgifter kan komma att behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, företag som vi tecknat avtal med avseende IT-drift, analys, tryck, distribution och marknadsföring. Dessa parter får dock inte använda personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som vi anger i enlighet med tecknade personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgifter kan komma att delas med de partners med vilka vi bedriver utbildningsverksamhet. Dessa parter tar ansvar för den behandling av personuppgifter som sker efter det att vi överfört uppgifterna till dem, i enlighet med tecknade personuppgiftsdelningsavtal.

Vi kan också bli skyldiga att, på begäran enligt lag eller myndighetsbeslut, lämna ut data som följer av beslutet – t.ex. till polisen eller annan myndighet.

1.7  Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi lägger stor vikt vid säker hantering av dina personuppgifter. Vi använder oss av lämpliga fysiska, tekniska och administrativa procedurer till att förvalta personuppgifterna vi samlar in på ett säkert sätt.  Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka att data sprids för utomstående eller går förlorade. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus.

1.8  Dina rättigheter

Registerutdrag

Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag där det framgår vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Resistant Minds kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, dock senast inom en månad.

Rättelse och radering

Resistant Minds har ansvar att se till att data vi behandlar om dig är korrekt. Om du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig grund, kan du begära att få dem rättade eller raderade.

Vi kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis ovan nämnda bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder, eller att bearbetningen är nödvändig för uppfyllandet av avtalet.

Rätt att begränsa behandlingen

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direkta marknadsföringsändamål. Generellt har du alltid rätt att invända mot behandling av personuppgifter som baseras på intresseavvägning eller samtycke.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära att få de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige.  Om du anser att Resistant Minds hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen, se kontaktuppgifter nedan.

Klagomål

Om du anser att data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen

Telefon 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Kontaktuppgifter Resistant Minds HB

Box 2304, 10317 Stockholm
info@resistantminds.se