YAAAS® - En lärokurs i välmående och motivation för unga, baserad på positiv psykologi.

Hur mäter ni elevernas nivå av psykisk hälsa? Hur arbetar ni med prevention avseende psykisk ohälsa på er skola?  På vilket sätt har ni satt mental friskvård på schemat på samma sätt som ni arbetar med idrott & hälsa?

Mät elevernas nivå av psykisk hälsa med hjälp av det validerade analysinstrumentet EPOCH

Det analysinstrumentet (EPOCH) som ingår i vår lärokurs  är skapad av forskarna Kern, Benson & Steinberg (2016) och mäter de faktorer som styr det psykologiska välmåendet hos unga (13-19 år). Med hjälp av regelbundna mätningar av elevernas psykiska hälsa kan skolan dels skapa sig en övergripande bild över elevernas mående, men även ge eleverna själva verktyg att finna vilka områden de främst behöver utveckla för att  stärka sin psykiska hälsa. Du kan läsa mer om forskningen bakom EPOCH här.

Yaaas® – Mental friskvård på schemat

Materialet i vår lärokurs är baserad på tematiserade ”lektioner” utifrån de faktorer som EPOCH mäter och är helt anpassade för att kunna användas i klassrummet, på mentorstimmar och på ”må-bra dagar”. Eleverna får genom kunskapsmaterialet en gedigen kunskap och insikt om hur de kan påverka sin egen psykiska hälsa på ett positivt sätt samt får prova olika evidensbaserade övningar och interventioner som har just detta som mål. Yaaas har skapats för att du som arbetar i skolan ska kunna hjälpa eleverna att utveckla sitt psykologiska välmående med nyfikenhet och intresse. Materialet syftar till att visa för ungdomarna hur effektivt det är för vår psykiska hälsa att arbeta med mental friskvård. Lektionerna i materialet hjälper ungdomarna att:

·       Förstå grunden till det som bygger mental styrka, motivation och psykologiskt välmående

·       Utforska vad psykologiskt välmående betyder för dem

·       Testa olika övningar vilka syftar till att över tid bygga en stabil och god psykisk hälsa

Kort om positiv psykologi

Nationalencyklopedins definition av positiv psykologi är ”vetenskapen om människans inneboende resurser och hur dessa kan utvecklas”. En annan definition är ”det vetenskapliga studiet av optimalt mänskligt fungerande”.

Positiv psykologi är en relativt ny gren inom psykologin som introducerades på 1990-talet av främst forskarna Martin Seligman och Míhály Csíkszentmihályi. Positiv psykologi är en vetenskap som intresserar sig för hur våra styrkor och personlighetsdrag påverkar vårt välmående till skillnad från den klassiska psykologin som till stor del intresserat sig för hur svaghet och brister påverkar detsamma. Den traditionella psykologin har också lagt stort fokus på psykiska sjukdomar och målet har varit att kunna bota dessa. Den positiva psykologin vill arbeta för mer än att bota. Intentionen är att ge individer redskap att använda sin potential för att uppnå maximalt välmående och förebygga ohälsa.

I filmen nedan berättar professor Seligman om vikten av att implementera mental friskvård på schemat och vilka konsekvenser för såväl den psykiska hälsan som för skolprestationerna en sådan satsning kan ge.

Martin Seligman är den ledande företrädaren i världen för positiv psykologi. Han är professor vid University of Pennsylvania och har varit ordförande för APA, Amerikanska psykologförbundet. Han har skrivit ett tjugotal böcker varav Learned Optimism och The Optimistic Child (Det optimistiska barnet, 1998) är de mest kända.
 

Hälsofrämjande samtal med unga – En coachingmanual för elevhälsan

I Yaaas kunskapsutbud finns även en coachingmanual för elevhälsans medarbetare vilken syftar till att hjälpa elever med välmåendeträning på individnivå utifrån elevens specifika behov. Vår manual för välmåendeträning ska inte förväxlas med terapeutiska samtal då välmåendecoaching endast fokuserar på att öka graden av psykologiskt välmående för eleven och inte att minska ett psykologiskt lidande. De evidensbaserade interventionerna har visserligen i forskningen visat sig minska depressiva symptom, men detta bör ses som en indirekt effekt av att eleven stärkt sitt välmående.

De slutgiltiga målen med att använda vår manual är att öka ungdomarnas självstyrning och självreglering samt att vägleda dem i önskad riktning, en riktning som leder till ett ökat subjektivt välbefinnande. Denna riktning omfattar tankar, övertygelse och handlingar. Enkelt uttryckt är självstyrning och självreglering själva fundamentet till en god psykisk hälsa.

Hur får er skola tillgång till den psykiska hälsokontrollen, vårt handledningsmaterial och vår coachingmanual samt övningsböcker?

Vårt team som består av psykologer, beteendevetare och professionella ICF certifierade coacher fungerar som kursledare och utbildar lärare, mentorer och elevhälsans personal på skolor runt om i landet i handhavandet av de analysinstrument, pedagogiska verktyg och manualer som ryms inom det kunskapsområde vi döpt till Yaaas. Då både handledningsmaterialet för lärare och mentorer samt coachingmanualen för elevhälsan kräver såväl rollspel som handledning så är ovanstående utbildningar ej online baserade som de flesta av våra andra kurser utan sker IRL på er skola. Efter avslutad utbildning och genomfört kunskapstest erhåller kursdeltagaren en licens på att obegränsat använda vårt material inom ramen för skolans verksamhet. 

Vill du veta mer om hur vi på Resistant Minds kan hjälpa er skola att nå en högre grad av välmående och psykisk hälsa bland eleverna, fyll i nedanstående kontaktformulär så hör vi av oss inom 24 timmar.