YAAAS® - En lärokurs i välmående och motivation för unga, baserad på positiv psykologi.

Mental friskvård på schemat

Materialet i vår lärokurs är baserad på tematiserade ”lektioner” baserade på tillämpad positiv psykologi och är helt anpassade för att kunna användas i klassrummet, på mentorstimmar och på ”må-bra dagar”. Eleverna får genom kunskapsmaterialet en gedigen kunskap och insikt om hur de kan påverka sin egen psykiska hälsa på ett positivt sätt samt får prova olika evidensbaserade övningar och interventioner som har just detta som mål. Yaaas har skapats för att du som arbetar i skolan ska kunna hjälpa eleverna att utveckla sitt psykologiska välmående med nyfikenhet och intresse. Materialet syftar till att visa för ungdomarna hur effektivt det är för vår psykiska hälsa att arbeta med mental friskvård. 

 

Kort om positiv psykologi

Nationalencyklopedins definition av positiv psykologi är ”vetenskapen om människans inneboende resurser och hur dessa kan utvecklas”. En annan definition är ”det vetenskapliga studiet av optimalt mänskligt fungerande”.

Positiv psykologi är en relativt ny gren inom psykologin som introducerades på 1990-talet av främst forskarna Martin Seligman och Míhály Csíkszentmihályi. Positiv psykologi är en vetenskap som intresserar sig för hur våra styrkor och personlighetsdrag påverkar vårt välmående till skillnad från den klassiska psykologin som till stor del intresserat sig för hur svaghet och brister påverkar detsamma. Den traditionella psykologin har också lagt stort fokus på psykiska sjukdomar och målet har varit att kunna bota dessa. Den positiva psykologin vill arbeta för mer än att bota. Intentionen är att ge individer redskap att använda sin potential för att uppnå maximalt välmående och förebygga ohälsa.

I filmen nedan berättar professor Seligman om vikten av att implementera mental friskvård på schemat och vilka konsekvenser för såväl den psykiska hälsan som för skolprestationerna en sådan satsning kan ge.

Martin Seligman är den ledande företrädaren i världen för positiv psykologi. Han är professor vid University of Pennsylvania och har varit ordförande för APA, Amerikanska psykologförbundet. Han har skrivit ett tjugotal böcker varav Learned Optimism och The Optimistic Child (Det optimistiska barnet, 1998) är de mest kända.
 

Hälsofrämjande samtal med unga – En coachingmanual för elevhälsan

I Yaaas kunskapsutbud finns även en coachingmanual för elevhälsans medarbetare vilken syftar till att hjälpa elever med välmåendeträning på individnivå utifrån elevens specifika behov. Vår manual för välmåendeträning ska inte förväxlas med terapeutiska samtal då välmåendecoaching endast fokuserar på att öka graden av psykologiskt välmående för eleven och inte att minska ett psykologiskt lidande. De evidensbaserade interventionerna har visserligen i forskningen visat sig minska depressiva symptom, men detta bör ses som en indirekt effekt av att eleven stärkt sitt välmående.

De slutgiltiga målen med att använda vår manual är att öka ungdomarnas självstyrning och självreglering samt att vägleda dem i önskad riktning, en riktning som leder till ett ökat subjektivt välbefinnande. Denna riktning omfattar tankar, övertygelse och handlingar. Enkelt uttryckt är självstyrning och självreglering själva fundamentet till en god psykisk hälsa.

Kostnadsfri nedladdning av våra manualer, arbetsböcker och handledningsmaterial

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner valt material (PDF):

Handledningsmaterial för pedagoger

Coachingmanual för elevhälsan

Arbetsbok för elever

Kostnadsfri nedladdning av våra fristående övningsblad

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner valt material (PDF):

Utforska dina styrkor

Utmana dina styrkor

Mitt bästa jag

Tre bra saker

Positiv dagbok

Tacksamhetsdagbok

Tacksamhetsbrev

Utbildning med rollspel

Vårt team som består av psykologer, beteendevetare och professionella ICF & EMCC certifierade coacher fungerar som kursledare och utbildar lärare, mentorer och elevhälsans personal på skolor runt om i landet i handhavandet av de pedagogiska verktyg och manualer som ryms inom det kunskapsområde vi döpt till Yaaas. Då både handledningsmaterialet för lärare och mentorer samt coachingmanualen för elevhälsan lämpar sig för färdighetsträning genom rollspel samt handledning så erbjuder Resistant Minds dig och dina kollegor på skolan en internutbildning där vi slipar på din/er roll som ”mental tränare”. 

Utbildningen består av två intensiva heldagar och kostar 4.950 kr/deltagare (Minimum 4 deltagare) exklusive eventuella resekostnader för vår kursledare.

Är du intresserad av att denna kurs med fokus på färdighetsträning i tillämpad positiv psykologi, fyll i nedanstående kontaktformulär så hör vi av oss inom 24 timmar.