Testa din psykisk hälsa innan ohälsan testar dig!

Vi besiktar bilen en gång per år, vi tar hunden till veterinären på regelbundna kontroller, vi gör en hälsokontroll kanske en gång vartannat år, men trots att psykisk ohälsa idag svarar för 50% av alla sjukskrivningar så gör vi inga regelbundna kontroller av
vårt psykiska hälsotillstånd . Det vill vi ändra på.

Vi lever i en tid där allt fler drabbas av psykisk måendesvikt och där stress, ångest och nedstämdhet idag står för den största enskilda delen av samhällets totala  sjukdomsbörda. Trots detta är det få organisationer som genomför regelbundna psykiska hälsokontroller i preventivt syfte så som man gör med den fysiska hälsan.

PsyCheck® är ett mätinstrument byggt på validerade psykometriska skalor som avser att möjliggöra ett effektivare preventivt arbete med den psykiska hälsan. 

Det är dags att flytta fokus från behandling till prevention!

Om psykisk hälsa och hur PsyCheck® mäter denna.

Termen psykisk hälsa inbegriper enligt WHO grundstenarna subjektivt välmående, upplevd egenmakt och självförverkligande av ens intellektuella och emotionella potential samt förmågan att kunna hantera livets svårigheter och utmaningar. Psykisk hälsa enligt WHO betyder alltså inte frånvaron av det som får oss att må dåligt utan istället närvaron av det som får oss att må bra och mäts utifrån nivån av närvarande friskfaktorer.

PsyCheck® är en grundläggande psykisk hälsokontroll som bygger på WHO:s definition av psykisk hälsa och baseras på fyra olika mätområden med tillhörande psykometriska instrument:

  • Psykologiskt välmående
  • Mental hälsa 
  • Livskvalitet
  • Resiliens

PsyCheck Ungdom®

Forskaren Margaret Kern har studerat vilka faktorer hos ungdomar som leder fram till höga nivåer av psykologiskt välmående i vuxen ålder. Modellen som är ett resultat av hennes forskning (EPOCH) består av fem faktorer:

  • Engagemang (Engagement)
  • Uthållighet (Perseverance)
  • Optimism (Optimism)
  • Tillhörighet (Connectedness)
  • Lycka (Happiness)

I åldersgruppen 13-19 år använder PsyCheck® ett psykometriskt instrument baserat på EPOCH modellen som bas kompletterat med instrument som mäter resiliens. 

Våra mätinstrument

Nedan hittar du länkar till ett urval av forskningsartiklar relaterat de psykometriska instrument som ingår i PsyCheck®:

PERMA-Profiler

The EPOCH Measure of Adolescent Well-Being

Välmåendeskalan

Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory

Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF)

Resilience Scale

The General Health Questionnaire-12

Individanpassade hemuppgifter

En funktion vi är väldigt stolta över är de evidensbaserade självhjälpsövningar som finns knutna till PsyCheck®. Dessa fungerar så att systemet utefter resultatet känner av vilka delområden där användaren har ett stort avstånd till sin välmåendepotential och automatiskt presenterar en länk till en individanpassad övningsuppgift, vilken syftar till att stärka välmåendet inom det delområde som systemet ”flaggat” för. 

I de fall PsyCheck® via någon av de psykometriska instrumenten som ingår i systemet uppfattar en potentiell närvaro av psykisk ohälsa ges en rekommendation till användaren om att denne skulle ha stor nytta av att ta kontakt med en kurator eller psykolog för att ge sig själv möjligheten att ta reda på vad det är som skapar den välmåendebrist som PsyCheck® identifierat. Vår psykiska hälsokontroll kan därmed sägas fungera som ett ”early warning system” relaterat psykisk ohälsa.

Priser och övrig information

Priset per användare för PsyCheck® vuxenversionen är 625 kr och ungdomsversionen (13-19 år) kostar 295 Kr. En engelskspråkig version av PsyCheck finns att beställa på vår internationella site: www.wellbeingprofiler.com

Ungdomsversionen kan endast beställas av elevhälsan då det är av största vikt att PsyCheck® för ungdomar används i en kontext där det finns vuxna som den unge individen vid behov kan diskutera sitt resultat med. Om du arbetar som skolkurator, skolsköterska eller skolpsykolog och vill beställa PsyCheck® till eleverna på er skola, kontakta oss genom att maila till kund@resistantminds.se.

Vuxenversionen av PsyCheck® kan du som individ boka och betala direkt på vår hemsida. Efter fullgjord betalning erhåller du inom 24 timmar en länk till din hälsoenkät. Klicka här för att göra din beställning av PsyCheck 

För företag och organisationer som vill köpa PsyCheck® i syfte att komplettera den ordinarie hälsokontrollen så administrerar vårt systerföretag Better Help dessa beställningar. Detta då Better Help är av försäkringskassan godkänd aktör för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och kan erbjuda psykologsamtal vid behov. Är du intresserad av att köpa PsyCheck® till era medarbetare, kontakta då Better Help på telefon 08 -7919010 alternativt skicka ett e-mail till info@betterhelp.se