Hälsofrämjande arbete i gymnasieskolan

2,500.00 kr

En låg grad av välmående utgör en av de största riskfaktorerna till psykisk ohälsa hos unga. I den här kursen lär du dig allt om vad som styr vårt psykologiska välmående och hur man kan hjälpa ungdomar att skaffa sig färdigheter i hur man stärker sin psykiska hälsa, kunskaper som de kan bära med sig under resten av livet.

Kategori:

Beskrivning


“Skaffa dig gedigna kunskaper om vad som styr nivån av psykologiskt välmående samt lär dig hur du kan hjälpa ungdomar att stärka sin psykiska hälsa”

Sverige rankas som ett av jordens mest välmående länder. Ändå finns här många ungdomar som far illa, som känner sig nedstämda, deprimerade, ångestfyllda och stressade. När forskare tittat närmare på ungdomars psykiska besvär har man funnit att deras psykologiskt välmående, det vi kallar för psykisk hälsa ligger på en mycket låg nivå, även om de ej har symptom på psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa och psykisk hälsa är nämligen inte fram och baksida av samma mynt. Frånvaron av symptom på psykisk ohälsa ger inte automatiskt en god psykisk hälsa. Det är inte ens samma system i hjärnan som ligger bakom psykiskt lidande som psykiskt välmående, och ändå betraktar vi psykisk hälsa som en linjär motpol till psykisk ohälsa.

Den kliniska psykologin har sedan andra världskriget utvecklat många effektiva behandlingsmetoder för symptomlindring parallellt med att vi under samma period fått tillgång till allt effektivare psykofarmaka. Trots dessa stora landvinningar försämras ändå ungdomars psykiska mående år efter år. Märkligt, eller hur?

Men tänk om det nu inte är närvaron av lidande som orsakar problemen utan som många forskare i stället pekar på, nämligen frånvaron av psykologiskt välmående? Om så är fallet har vare sig den kliniska psykologin eller farmakologin idag ett svar på hur vi ska kunna bryta den negativa trenden med alltmer frekvent måendesvikt hos den yngre generationen. Då måste vi vända oss till andra forskningsdomäner för att finna de insatser som har största effekt avseende att stärka den psykiska hälsan.

Positiv psykologi är ett snabbt växande vetenskapligt område som studerar positiva medvetandetillstånd såsom lycka och subjektivt välbefinnande. Eller the science of wellbeing and happiness som området kallas på engelska. Forskningen fokuserar på hälsofrämjande faktorer i stället för det som hittills varit vanligast inom psykologin, nämligen faktorer som orsakar ohälsa.

I den här kursen får du en gedigen kunskap om positiv psykologi samt insikter om hur du kan applicera denna kunskap på ungdomar i gymnasieskolan genom hälsofrämjande arbete.

 


 

Om vår kursledare

Tomas Lönn har en bakgrund som primärvårdskurator med mental friskvård och prevention som sitt främsta fokus. Vid sidan av sitt arbete i vården så arbetar Tomas även ute i skolor och näringsliv som workshopsledare och rådgivare i frågor som rör psykisk hälsa. Hans mål är att ge människor som vägleder andra både kunskaper och praktiska evidensbaserade verktyg som ökar mentalt välbefinnande och som stärker individens psykiska hälsa. Utbildningsmässigt så har Tomas förutom sin universitetsexamen i existentiell psykoterapi också en masterutbildning i positiv psykologi samt en steg-1 utbildning i KBT.

 


 

Målgrupp: | Lärare/Mentorer | Skolkuratorer |

Du får under kursen bland annat lära dig om:

✓ Definitioner och begrepp kring psykisk hälsa och välmående

✓ Skattningsskalor för psykologiskt välmående

✓ Funktionen av positiva emotioner

✓ Neurobiologi och dess koppling till välmående

✓ Evidensbaserade interventioner för ett ökat välmående

✓ Styrkebaserat arbete

✓ Värderad riktning

✓ Flow

✓ Målbildsvisualisering

✓ Optimism

✓ Hälsofrämjande arbete i skolan

 


Upplevelser av mening, prestation, relationer och samarbete är för många ungdomar mycket starka drivkrafter. Det finns idag väl beprövade och evidensbaserade metoder för att ge positiva känslor och upplevelser mer utrymme i livet och på det sättet underlätta för den unga individen att nå de högt värderade och meningsfulla mål hen har satt upp eller strävar mot. Den här grundkursen i Hälsofrämjande arbete i gymnasieskolan ger dig inte bara ett teoretiskt perspektiv på ämnet utan även ett upplevelsebaserat perspektiv där du får en möjlighet att tillämpa ett antal evidensbaserade interventioner i din vardag som lärare/mentor eller skolkurator. Du får under kursen ta del av verktyg och metoder som bidrar till bättre skolprestationer och högre välbefinnande.


 

Kursen Hälsofrämjande arbete i gymnasieskolan innehåller:

✓ Videobaserade föreläsningar

✓ Övningsuppgifter

✓ PowerPoint-presentation