Psykisk livräddning

2,500.00 kr

Vår MHFA utbildning (Mental Health First Aid) ger dig insikt om hur man snabbt identifierar symptom på psykisk ohälsa samt färdigheter i att ge första hjälpen till den som drabbats. Utbildningen finns i tre versioner beroende på om du i ditt yrke hjälper ungdomar, vuxna eller äldre. Ta chansen att utbilda dig till ”Första hjälpare” för psykisk hälsa.

Nollställ
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori:

Beskrivning


“Utbilda dig till första hjälpare vid psykisk ohälsa och bidra till att fler som drabbas får snabb hjälp och blir sedda”

The Mental Health First Aid Training and Research program (MHFA®), som på svenska fått namnet Första hjälpen till psykisk hälsa, utformades år 2000 av professor Antony Jorm vid University of Melbourne. Under följande år har programmet utvecklats och utvärderats vetenskapligt och används nu i 15 länder runt om i världen. Målsättningen med programmet Första hjälpen till psykisk hälsa är att rädda liv genom att öka allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord.

Man kan, genom ett antal enkla åtgärder i en akut situation, förhindra att tillståndet förvärras eller förbättra möjligheterna till tillfrisknande. Första hjälpen till psykisk hälsa ges till den person som behöver hjälp med psykiska problem eller med att hantera en akut psykisk kris, innan han eller hon kan få professionell behandling.

Kursen lär ut hur man lyssnar utan att värdera, hur man bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier.

Programmet har en hög vetenskaplig evidens och har skapats av forskare och expertis på området. Våra instruktörer är utbildade vid Karolinska Institutet i Stockholm som är ansvariga för MHFA i Sverige.

 


 

 Om vår kursledare

Tomas Lönn har en bakgrund som primärvårdskurator med mental friskvård och prevention som sitt främsta fokus. Vid sidan av sitt arbete i vården så arbetar Tomas även ute i skolor och näringsliv som workshopsledare och rådgivare i frågor som rör psykisk hälsa. Hans mål är att ge människor som vägleder andra både kunskaper och praktiska evidensbaserade verktyg som ökar mentalt välbefinnande och som stärker individens psykiska hälsa. Utbildningsmässigt så har Tomas förutom sin universitetsexamen i existentiell psykoterapi också en masterutbildning i positiv psykologi samt en steg-1 utbildning i KBT.

 


 

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till personer med människonära yrken exempelvis personal inom socialtjänsten, skolan, polisen, kriminalvården, brandkåren, individ-, familje-och äldreomsorgen, stöd för personer med funktionsnedsättning, ambulanspersonal och distriktssjuksköterskor men även till den ideella sektorn och allmänheten.

 


 

MHFA utbildningen ger dig:

✓ En god överblick om förekomsten av olika former av psykisk sjukdom i Sverige. Som kursdeltagare får du ingående kunskap om de tecken och symtom som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, självmordsnärhet, psykossjukdomar och ångesttillstånd och om vilken behandling som finns för dessa tillstånd

✓ Kunskap om hur du känner igen och kan gripa in vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, trauma och akuta psykostillstånd

✓ Insikter om hur du tar emot information, bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier

✓ En metodik baserat på vetenskaplig evidens och experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer

 


 

Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa ges i tre olika versioner; vuxen, ungdom och äldre, och leds av våra instruktörer utbildade på Karolinska Institutet.

Första hjälpen till psykisk hälsa – standard (Vuxen)

Första hjälpen-kursen ges som distansutbildning anpassat efter deltagarnas möjligheter att avsätta den tid som behövs. Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår föreläsningsmoment, övningsuppgifter och åskådliggörande filmer.

Första hjälpen till psykisk hälsa – ungdom

Första hjälpen-programmet finns också med särskild inriktning mot ungdomar i åldersgruppen 12-18 år. Ungdomskursen är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, exempelvis skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar/vårdnadshavare. Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett om ätstörningar och ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. Huvudmålet är på samma sätt som i vuxenprogrammet att lära ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Programmet ges som distansutbildning.

Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre

Numera finns även en version av Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre som tagits fram i Sverige och som delvis bygger på det australiensiska programmet. Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt. Kursen behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur du kan upptäcka dessa. I kursen behandlas även demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom, konfusion/delirium, samt matproblem och undernäring. Fokus i programmet är, som i övriga MHFA-kurser, handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med tydliga problem. Även denna kurs ges som distansutbildning.

 


 

MHFA utbildningarna innehåller:

✓ Videobaserade föreläsningar

✓ Kursmanual

✓ PowerPoint-presentationer

Mer information

Version

Vuxen, Ungdom, Äldre